Rekrutacja

 

 

Studia w Jańskim to gwarancja najwyższego poziomu kształcenia,

to Twoja szansa na lepszą przyszłość!

 


Nasze atuty:

- Jesteśmy jedyną Uczelnią gdzie NIEDZIELE SĄ WOLNE;

- WYKWALIFIKOWANA kadra naukowo-dydaktyczna,

- EUROPEJSKI  POZIOM nauczania potwierdzony pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

- PRAKTYCZNA oferta edukacyjna dostosowana do rynku pracy;

- Program stypendialny dla najlepszych i najbardziej potrzebujących;

- Przyjazna atmosfera;

- Indywidualne podejście do studenta;

- Praktyczna nauka języków obcych;

- Możliwości rozwoju naukowego poprzez organizowane konferencje naukowe, seminaria oraz sympozja;

- Możliwość publikacji tekstów naukowych w dwumiesięczniku "Zarządzanie i Edukacja";

- Pomoc absolwentom w poszukiwaniu pracy i praktyk zawodowych.

 

 

Studia: Resocjalizacja z penitencjarystyką

Jeśli marzysz o pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, a masz ku temu predyspozycje osobowościowe, te studia pomogą Ci merytorycznie przygotować się do pracy m.in. w zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka oraz innych placówkach wychowawczych lub resocjalizacyjnych.

Poznasz w trakcie studiów przyczyny niedostosowania społecznego, demoralizacji i zjawisk dewiacyjnych prowadzących do przestępstwa (kryminologia), cele i funkcje kary (penologia), zasady efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych (penitencjarystyka), a także podstawy skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych zapobiegających destrukcyjnym oraz patologizującym wpływom środowiska u osób niedostosowanych społecznie (pedagogika resocjalizacyjna
i penitencjarna, psychologia penitencjarna )

Studia przygotowują do realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych mających na celu korekturę zachowań i postaw osób niedostosowanych społecznie, które uniemożliwiają im bezkonfliktowe funkcjonowanie w środowisku społecznym.

Interdyscyplinarne studia I stopnia na specjalności:resocjalizacyjna z penitencjarystyką umożliwiają zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień, określonych przepisami branżowymi, absolwent może podjąć zatrudnienie w:

  • placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych (zakłady karne i poprawcze),
  • policji,
  • instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,
  • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
  • organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym, a także innych instytucjach rządowych i pozarządowych.

Zajęcia prowadzą kompetentni i doświadczeni praktycy oraz teoretycy penitencjarni m.in. wychowawcy, psychologowie oraz dyrektorzy zakładów karnych.