Nadużycia w wycenie przedsiębiorstw

Nadużycia w wycenie przedsiębiorstw

 

Bogdan Miedziński

 

 

Spis treści

1. Wstęp
1.1. Sformułowanie problemu
1.2. Stan wiedzy na temat nadużyć w wycenie przedsiębiorstw
1.3. Cele opracowania
 

2. Podstawy wyceny przedsiębiorstw
2.1. Główne standardy wartości
2.2. Podstawy instytucjonalne wyceny przedsiębiorstw
2.3. Standardy wyceny przedsiębiorstw w realiach polskich
 

2.4. Metody wyceny przedsiębiorstwa
2.4.1. Założenia ogólne
2.4.2. Metody majątkowe
2.4.3. Metody dochodowe
2.4.4. Metody porównawcze
 

3. Typowe nadużycia w wycenie przedsiębiorstw
3.1. Założenia badania
3.2. Nadużycia poprzez niewłaściwe zdefiniowanie przesłanek wartości
3.3. Nadużycia poprzez niewłaściwy dobór metody wyceny
3.4. Nadużycia poprzez nieprawidłowe określenie przedziału wyceny
3.5. Nadużycia w wycenach majątkowych
3.5.1. Wadliwa wycena nieruchomości
3.5.2. Nieprawidłowa wycena wartości niematerialnych i prawnych
3.5.3. Wycena inwestycji długoterminowych
3.5.4. Nadużycia w wycenie środków pieniężnych
3.5.5. Nadużycia w wycenie majątkowej – wnioski
3.6. Nadużycia w wycenach sporządzanych metodami dochodowymi. 50
3.6.1.0 Manipulowanie przychodami ze sprzedaży
3.6.2.0 Manipulowanie pozycjami obciążającymi zysk – przeszacowanie rezerw
3.6.3.0 Nieprawidłowa ocena ryzyka inwestycyjnego
3.6.4.0 Nadużycia w wycenie dochodowej – rekapitulacja
3.7. Nadużycia w wycenach sporządzanych metodą porównawczą
3.8. Nadużycia poprzez kształtowanie kursu akcji
3.9. Wnioski
 

4. Opisy przypadków
4.1. Charakterystyka ogólna badanych przypadków
4.2. Przypadek A: Spółka Handlowa
4.3. Przypadek B: Spółka Wydawnicza
4.4. Przypadek C: Spółka Multimedialna
4.5. Przypadek D: Spółka Developerska
4.6. Przypadek E: Spółka Szkoleniowa
4.7. Przypadek F: Spółka Zależna
4.8. Przypadek G: Spółka Handlu zagranicznego
4.9. Przypadek H: Spółka Ubezpieczeniowa
4.10. Przypadek I: Spółka Internetowa
4.11. Przypadek J: Spółka Przemysłowa
4.12. Przypadek K: Spółka Giełdowa
 

Bibliografa
Załącznik. Wykaz standarów wyceny opublikowanych przez The Appraisal Foundation
 

Wydawnictwo