Podstawy marketingu w teorii i praktyce

Podstawy marketingu w teorii i praktyce

 

Michał Makowski

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie
 

Rozdział I. Geneza marketingu
1. Okoliczności rozwoju koncepcji
2. Ewolucja koncepcji marketingu
3. Przegląd defi nicji marketingu
4. Elementy systemu marketingu
5. Sprawdzenie wiadomości
 

Rozdział II. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
1. Marketing a ustrój ekonomiczny
2. Otoczenie przedsiębiorstwa
3. Oferta rynkowa przedsiębiorstwa
4. Sprawdzenie wiadomości
 

Rozdział III. Zachowanie konsumenta na rynku
1. Rozwój teorii zachowań konsumenta
2. Pojęcie i zakres zachowań konsumpcyjnych
3. Ogólna typologia zachowań konsumenta
4. Modele zachowań konsumenta
5. Przebieg procesu decyzyjnego konsumenta
6. Sprawdzenie wiadomości
 

Rozdział IV. Istota badań marketingowych
1. Badania marketingowe a podejmowanie decyzji gospodarczych
2. Projektowanie badań marketingowych
3. Instrumenty pomiarowe a proces pomiaru
4. Analiza danych i prezentacja wyników badań marketingowych
5. Sprawdzenie wiadomości
Rozdział V. Produkt i koncepcje jego rozwoju
1. Pojęcie i klasyfi kacja produktu
2. Poziomy produktu a jego cechy i funkcje
3. Polityka asortymentowa produktu
4. Istota cyklu życia produktu
5. Portfel produktów przedsiębiorstwa
6. Sprawdzenie wiadomości


Rozdział VI. Istota i znaczenie ceny w marketingu
1. Istota ceny dla przedsiębiorstwa i konsumenta na rynku
2. Warunki i metody ustalania ceny na rynku oraz funkcje ceny
3. Strategie cenowe przedsiębiorstw
4. Cena a jakość oferowanych produktów
5. Sprawdzenie wiadomości


Rozdział VII. Proces dystrybucji
1. Pojęcie i funkcje polityki dystrybucyjnej
2. Struktura i rodzaje kanałów dystrybucji
3. Decyzje dotyczące procesu dystrybucji
4. Sprawdzenie wiadomości


Rozdział VIII. Promocja marketingowa
1. Promocja a komunikacja marketingowa
2. Wykorzystanie reklamy w działalności promocyjnej
3. Istota zastosowania promocji sprzedaży
4. Promocja osobista
5. Kształtowanie wizerunku organizacji
6. Sprawdzenie wiadomości


Rozdział IX. Koncepcja zarządzania marketingowego
1. Istota i funkcje idei zarządzania marketingowego
2. Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie
3. Klasyfi kacja strategii marketingowych
4. Wdrażanie i kontrola realizacji strategii
5. Sprawdzenie wiadomości


Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Wykaz zalecanej literatury

Wydawnictwo