Opis specjalności

Celem specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z terapią pedagogiczną, jest przygotowanie specjalistów działających z poszanowaniem wartości uniwersalnych w zakresie wychowania, rozwoju, opieki i wsparcia osób będących w trudnych sytuacjach rozwojowych lub społecznych. W ramach tej specjalności przekazywana jest studentom niezbędna wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa, psychologii oraz edukacji zdrowotnej. Kładąc nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych, pomagamy studentom rozwijać szeroko rozumianą komunikację interpersonalną oraz umiejętności niezbędne w razie interwencji kryzysowej w rozwoju dziecka. Student ma możliwość poznania, jak działać konstruktywnie w odniesieniu do osób będących w sytuacji kryzysu społecznego lub zdrowotnego, który ma trudności przystosowawcze w zmieniających się relacjach społecznych, rodzinnych i zawodowych. Metodyka kształcenia stosowana przez uczelnię ma na celu pobudzanie Studentów do twórczej aktywności, która jest niezwykle cennym atutem w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

W programie kształcenia zwraca się uwagę na integrację wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. W szczególności dotyczy to umiejętności realizacji niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących oraz terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w obszarze wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania lub realizacji. Specjalność pobudza podmiotowość i przedsiębiorczość Studenta oraz rozwija umiejętności spełniania kulturotwórczej roli w lokalnym środowisku społecznym. Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnostyką pedagogiczną pozwala poznać zasady prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży.

Kandydaci

Kandydat na studia powinien cechować się chęcią pomocy innym, empatią, szacunkiem dla innych, odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością, twórczością oraz powinien być godny zaufania. Ponadto Kandydat na studia powinien być uosobieniem szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości.

Czas trwania studiów

Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa w zakresie pedagogiki może być projektem własnej działalności gospodarczej lub projektem mającym na celu przyczynienie się do rozwoju pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje

Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: efektywne wykorzystanie warsztatu w pracy opiekuńczo-wychowawczej, opracowywanie strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturowych i socjalnych.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia

Absolwent po studiach będzie mógł pracować w placówkach opieki całkowitej, w placówkach opieki częściowej, placówkach szkolnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, domach samotnej matki, w ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, w wojsku, policji, sądownictwie, administracji państwowej, samorządowej, jak też będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia

Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: Pedagogika specjalna, Pedagogika resocjalizacyjna, Andragogika (pedagogika dorosłych), Socjologia, Psychologia, Historia myśli pedagogicznej, Filozofia, Prawo, Personalizm chrześcijański, Oligofrenopedgogika, Diagnostyka pedagogiczna, terapia pedagogiczna. Do przedmiotów poszerzających wiedzę ogólną należą: Technologia informacyjna, Ochrona własności intelektualnej, Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Praktyki

Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach, gdzie Studenci mają możliwość nabycia umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych liderów pracy społeczno-opiekuńczej. Między innymi Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach: placówki opieki całkowitej, placówki opieki częściowej, placówki szkolne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, centra pomocy rodzinie, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, domy samotnej matki, ośrodki wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności, to godny zaufania, empatyczny i zawsze chętny do pomocy pracownik społeczny. To osoba opanowana, zdecydowana oraz posiadająca wysoką kulturę osobistą. Ponadto Absolwent jest życzliwy i gotowy do dialogu. Jest to osoba, która umiejętnie reaguje na nowe zjawiska związane z opieką społeczną i kształceniem. Ponadto Absolwent wykazuje się umiejętnościami praktycznymi wspomagającymi pracę z osobami w różnym wieku, które mają trudności w przystosowaniu się do otoczenia. Jest to osoba, która potrafi kreatywnie i twórczo adaptować się do standardów krajów zachodniej demokracji, a równocześnie potrafi pielęgnować i rozwijać te wartości kultury i ładu społecznego, które są dziedzictwem polskiej tradycji kulturowej, społecznej i religijnej. To osoba, która troszczy się o integralny rozwój człowieka.

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną i uzyskuje uprawnienia do pracy jako pedagog szkolny, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej lub wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Miejscem jego pracy mogą być także internaty, bursy, świetlice środowiskowe i terapeutyczne, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz warsztaty terapii zajęciowej.

Dalsze możliwości rozwoju

Zdobycie uprawnień według Polskiej Normy Kwalifikacji na poziomie 6. (licencjackim) uprawnia do kontynuacji nauki na poziomie 7., kończącym się zazwyczaj otrzymaniem stopnia magistra. Kontynuacja możliwa jest zawsze w zakresie specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, jak też specjalności pokrewnej lub innej specjalności pedagogicznej, czasami z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych. Zarówno po studiach I stopnia (poziom 6), jak też po studiach II stopnia (poziom 7) można uczestniczyć w studiach podyplomowych. Szczegółowe warunki przyjmowania na studia podyplomowe określają zasady przyjęć na poszczególne kierunki, Ponadto ukończenie studiów I stopnia stwarza możliwość uczestnictwa w wielu różnych kursach związanych z zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi szkół, jednostek budżetowych i instytucji niepaństwowych.

Stypendia i opłaty za studia

Szczegółowe informacje o stypendiach i opłatach za studia można uzyskać na stronie: link.

Harmonogram zajęć (zjazdy)

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie - w piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.