Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Opis specjalności

Specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia poznanie metody realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pierwszym etapie edukacji dziecka czyli w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Program specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, a także zarządzania placówką przedszkolną. Dobór treści pozwala na kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią wykonywanie zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących i terapeutycznych.

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie pedagogiczne podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, które są integralną częścią edukacji.

W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do interdyscyplinarnego widzenia rzeczywistości oraz zajęć integrujących wiedzę z umiejętnościami. Równoległa teoretyczna i praktyczna forma kształcenia wyrabia w studentach zdolność prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych m.in. trafnej identyfikacji potrzeb dziecka,  zasad doboru oraz wykorzystania środków dydaktycznych i metod oddziaływania, a także przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, scenariuszy zabaw i zajęć oraz planów współpracy z rodzicami.

Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela  w przedszkolach oraz innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej, a także nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.Nabyte umiejętności

 • wiedza z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii
 • wiedza specjalistyczna na temat teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, zarządzania placówką przedszkolną
 • umiejętności wykonywania zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących,  terapeutycznych, profilaktycznych i wyrównawczych
 • umiejętność prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych
 • zdolność przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, scenariuszy zabaw i zajęć, planów współpracy z rodzicamiPraca po studiach

 • przedszkola, zespoły lub punkty przedszkolne (publiczne i niepubliczne)
 • szkoły podstawowe i świetlice szkolne (publiczne i niepubliczne)
 • placówki pomocy dziecku i jego rodzinie
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • centralne urzędy administracji państwowej (kuratoria oświaty i ministerstwa)
 • zespoły obsługi jednostek oświatowych
 • instytucje organizujące czas wolny dla dzieci
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz dzieci i inne instytucje prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodzinyProgram studiów

 

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości


Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

    
Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Etyka zawodu pedagoga
 • Socjologia wychowania    
 • Socjologia małych grup
 • Podstawowe pojęcia i systemy pedagogiczne   
 • Metody badań w pedagogice
 • Psychologia ogólna i rozwojowa
 • Psychologia kliniczna

    
Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy nauczania
 • Pedagogika społeczna
 • Prawo oświatowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

    
Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Podstawy edukacji przedszkolnej i zintegrowanej
 • Psychologia dziecka i wychowawcza
 • Edukacja zróżnicowana i spersonalizowana
 • Wiedza o literaturze i języku
 • Kształcenie kompetencji językowych i komunikacyjnych
 • Podstawy kształcenia matematycznego z metodyką
 • Wiedza o przyrodzie i społeczeństwie z metodyką           
 • Plastyka  z metodyką
 • Technika z metodyką
 • Muzyka z metodyką
 • Kultura fizyczna z metodyką
 • Język obcy w pracy z dziećmi
 • Media i TI w nauczaniu i uczeniu się
 • Zasady konstruowania programów
 • Badania jakości w oświacie i nauczaniu
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna w pracy z dziecmi
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach
 • Praca z dzieckiem zdolnym
 • Współpraca z rodziną
 • Edukacja zdrowotna
 • Emisja głosu
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnościowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 •  Praktyka zawodowa

 

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.

 

Pozostałe specjalności na kierunku Pedagogika