Resocjalizacja

Opis specjalności

Specjalność Resocjalizacja umożliwia poznanie metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, zdobycie wiedzy na temat opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą, a także umiejętności formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia człowieka.

Program specjalności Resocjalizacja obejmuje cztery bloki podstawowe: kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych i specjalizacyjnych. W programie przewidziane są różne typy zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, praktyki, edukacja poprzez projekty, warsztaty edukacyjne, udział studentów w pracach, programach badawczych i studyjnych, a także uczestniczenie w działalności kół naukowych.

Interdyscyplinarny charakter kształcenia obejmujący zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej, europejskich systemów resocjalizacji, aksjologicznych i prawnych podstaw resocjalizacji, diagnozy resocjalizacyjnej, kryminologii, wiktymologii, suicydologii, psychologii sądowej i penitencjarnej, metodyki pracy kuratora sądowego, readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej, zarządzania instytucją wychowawczą i resocjalizacyjną, profilaktyki zachowań nieprawidłowych i przestępczych, profilaktyki uzależnień – z przekazem praktycznym gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu.

Specjalność Resocjalizacja kształci specjalistów z zakresu nauczania i wychowania osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy zarówno w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności społecznych, jak i w placówkach, mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych.


Nabyte umiejętności
 

 • umiejętność wykonywania zadań wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych
 • ogólna wiedza pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej
 • znajomość historycznych uwarunkowań oraz współczesnych mechanizmów działania systemów kontroli społecznej, a w szczególności systemów penalnych
 • umiejętność prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań korekcyjnych
 • umiejętność trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowanie
 • umiejętność opracowywania i przygotowywania programów profilaktycznych
 • umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych
 • umiejętność pracy zespołowej, kierowania zasobami ludzkimi i komunikowania się z otoczeniemPraca po studiach
 

 • zakłady poprawcze
 • schroniska dla nieletnich
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • pogotowia opiekuńcze
 • ośrodki profilaktyki i terapii uzależnień
 • instytucje Resortu Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości
 • zakłady resocjalizacyjne dla nieletnich
 • areszty śledcze i zakłady karne dla dorosłych
 • ośrodki diagnostyczne
 • ośrodki adaptacji społecznejProgram studiów

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości


Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

    
Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Etyka zawodu pedagoga
 • Socjologia wychowania    
 • Socjologia małych grup
 • Podstawowe pojęcia i systemy pedagogiczne   
 • Metody badań w pedagogice
 • Psychologia ogólna i rozwojowa
 • Psychologia kliniczna

    
Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy nauczania
 • Pedagogika społeczna
 • Prawo oświatowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

    
Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Penologia i prawo karne
 • Kryminologia z wiktymologią i suicydologią
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Aksjologiczne podstawy resocjalizacji
 • Europejskie systemy resocjalizacji
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Nieprzystosowanie społeczne
 • Patologie społeczne
 • Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Diagnostyka i terapia resocjalizacyjna
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Socjoterapia i profilaktyka społeczna
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Psychohigiena i psychoprofilaktyka
 • Warsztaty komunikacji personalnej
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty terapeutyczne w resocjalizacji
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnościowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
   

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.

 


Pozostałe specjalności na kierunku Pedagogika

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko*
Nieprawidłowe dane

Email*
Nieprawidłowe dane

Pytanie*
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka*
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane