Rachunkowość Zarządcza

Opis specjalności 
 

Specjalność ta pozwoli Ci na zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych do właściwego wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu. Praktyczna strona tej specjalności polega na poznaniu reguł rachunkowości zarządczej, umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, analiz finansowych i sprawozdawczości wykonywanych w przedsiębiorstwach.  Przygotuje Cię również  praktycznie do finansowego zarządzania organizacjami i efektywnej realizacji projektów. Nasz program nauczania umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w planowaniu finansowych aspektów przedsięwzięć oraz pozyskiwania funduszy na ich realizację.
Ponad to, nasi studenci nabędą wiedzę  w zakresie współczesnych teorii i koncepcji rachunkowości w procesach zarządczych. Będą znali zasady i formy prowadzenia rachunkowości jak również funkcjonowania systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń. Uzyskają również wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji finansowych, mechanizmów, instrumentów oraz prawnego regulowania działalności gospodarczej  zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Mając taki zasób wiedzy i informacji nasz absolwent jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu finansowym organizacji jako menedżer w komórkach finansowo-księgowych w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach, biurach konsultingowych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej (m.in.  jako specjalista zarządzania finansami, rachunkowości i rewizji finansowej, doradca finansowy, inwestycyjny, podatkowy, analityk finansowy).
 
 
Nabyte umiejętności

 • sporządzanie planu, analizy i sprawozdania finansowych z działalności organizacji. Rozpoznaje relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi sprawozdania finansowego
 • analizowanie efektywności działań inwestycyjnych prowadzonych w podmiotach gospodarczych, przygotowanie plan finansowy inwestycji
 • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich
 • wdrażanie poprawnych systemów organizacji rachunkowości oraz ustalanie źródła finansowania działalności gospodarczej
 • wykorzystanie wiedzy z zakresu systemu ubezpieczeń  przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
 • stosowanie przepisów prawa podatkowego w działalności gospodarczej
 • wykorzystanie instytucji finansowych w funkcjonowaniu organizacji
 • posiada umiejętność stosowania odpowiednich aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą

 

Program studiów

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Mikroekonomia
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Podstawy prawa

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie ekologiczne

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Analiza finansowa
 • Sprawozdawczość
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • System ubezpieczeń
 • System podatkowy
 • Instytucje i rynki finansowe
 • Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Marketing usług finansowych
 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
 • Fundusze europejskie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnościowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany planu studiów i programu nauczania przedmiotów.

 

Inne specjalności na kierunku Zarządzanie (studia II stopnia):