Zarządzanie firmą

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie organizacjami wyposaża w wiedzę z zakresu teorii i praktyki zarządzania różnymi typami organizacji i kierowania ludźmi, co umożliwia zrozumienie ważnych zagadnień ekonomicznych, procesów gospodarczych i społecznych. Uczy  zdobywania, przetwarzania i praktycznego wykorzystywania informacji z pomocą informatyki. Przygotowuje specjalistów przede wszystkim na potrzeby podmiotów gospodarczych o różnych formach własności.

Program specjalności Zarządzanie organizacjami obejmuje wiedzę z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy, psychologii, ekonomii, rachunkowości, marketingu oraz wiedzę specjalistyczną o mechanizmach rządzących zachowaniem rynku i klientów, badaniu i analizie rynku, dostosowaniu strategii firmy do zmieniającego się otoczenia oraz przełożenia tej strategii na działanie wszystkich podsystemów funkcyjnych przedsiębiorstwa. Studenci zaznajamiają się także z podstawami zarządzania ekorozwojowego oraz uczą się poszanowania dla środowiska naturalnego.

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie podczas praktyk studenckich, które to zajęcia są integralną częścią edukacji. Podstawową zaletą kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie  studenta do działania w konkurencyjnym środowisku firm i instytucji, w warunkach wysokiej dynamiki innowacji oraz umiędzynarodowienia procesów gospodarczych.

Absolwenci specjalności Zarządzanie posiadają umiejętność łączenia pracy menedżerskiej z wysokimi wymaganiami etycznymi. Zdobyta wiedza predysponuje do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Umożliwi także pracę w firmach konsultingowych świadczących usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego.


Nabyte umiejętności
 

 • wiedza o mechanizmach rządzących zachowaniami rynku i klientów
 • umiejętność badania i analizy rynku
 • zdolność dostosowywania strategii firmy do zmieniającego się otoczenia
 • umiejętność  działania w konkurencyjnym środowisku firm i instytucji
 • zdolność umiędzynarodowienia procesów gospodarczych
 • umiejętność zarządzania różnymi typami organizacji i kierowania ludźmi
 • umiejętność zdobywania, przetwarzania i praktycznego wykorzystywania informacji oraz innowacyjnych rozwiązań
 • znajomość procesów gospodarczych, funkcjonowania organizacji, zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości i prawa (gospodarczego, pracy)
 • umiejętność łączenia pracy menedżerskiej z wysokimi wymaganiami etycznymi
 •  


Praca po studiach
 

 • stanowiska kierownicze lub menadżerskie w dużych organizacjach lub instytucjach
 • praca w sektorze przedsiębiorstw
 • organizacje nie zaliczane do sektora przedsiębiorstw oraz kierowanie własnymi firmami
 • firmy marketingowe i rachunkowe
 • firmy konsultingowe świadczące usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego

 


Program studiów

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

   
Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

   
Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Mikroekonomia
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Podstawy prawa

   
Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie ekologiczne

   
Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Zarządzanie i finansowanie organizacji non profit
 • Zarządzanie firmą w warunkach kryzysu
 • Fundusze europejskie
 • Zarządzanie gospodarką samorządową
 • Planowanie i ocena inwestycji
 • Zarządzanie usługami
 • Biznes plan
 • Podatki w działalności gospodarczej
 • e-biznes
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnosciowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany planu studiów i programu nauczania przedmiotów.