Studia podyplomowe

 

Cel studiów podyplomowych oraz czas ich trwania

Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych lub podniesienie swoich kwallifikacji. Studia podyplomowe trwają dwa, trzy lub cztery semestry.Czas zajęć jest dostosowany do możliwości osób pracujących. Zajęcia odbywają się piątek późnym popołudniem oraz w soboty. Niedziele zawsze są wolne!

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

  • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe
  • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

 

Kierunki studiów podyplomowych

 

1. Studia podyplomowe doskonalące

-  MBA – Master of Business Administration

- Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

  Kadry i płace w zarządzaniu

- Rachunkowość i zarządzanie finansami

- Zarządzanie projektami

-   Zarządzanie oświatą

- Coaching i mentoring

- Doradztwo zawodowe i personalne

- Zarządzanie placówkami medycznymi

-   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy