Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Opis kierunku

Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 - III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji  psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners).

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na  zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service)  na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B.

Ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej dostarczy absolwentom jednego z elementów potrzebnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I - III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego nauczyciele muszą posiadać także kwalifikacje do pracy w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym (B2).

 Aby nauczać trzeba spełnić wszystkie te warunki jednocześnie.

 

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje następujące moduły przedmiotów:

Pedagogiczno-dydaktyczny:

Podstawy przyswajania języka obcego

Podstawy glottodydaktyki

Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolej

Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej

Współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania

Etyka zawodu nauczyciela

Elementy prawa oświatowego

Warsztaty komunikacji

Warsztaty wychowawcze

Warsztaty metodyczne

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego

Psychologiczny:

Elementy neuropsychologii i psychologii rozwojowej

Merytoryczny (językowy)

Gramatyka opisowa

Lektorat języka angielskiego

Wiedza o krajach obszaru językowego

Seminarium dyplomowe

 

Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, ale przede wszystkim kształci umiejętności potrzebne do pracy nauczyciela wczesnej edukacji. Dlatego warunkiem zaliczenia studiów jest odbycie praktyki pedagogicznej i w przedszkolu, i w szkole, której celem jest rozwój kompetencji niezbędnych w zawodzie nauczyciela.

 

Kwalifikacje

Absolwenci znajdują zatrudnienie w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolach i klasach 0-III szkoły podstawowej oraz szkołach językowych.

 

Czas trwania studiów:

Studia realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów będą brali aktywny udział  w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentów terminach.  Istnieje możliwość częściowego odbycia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

Infolinia rekrutacyjna: + 48 660 484 083 Zadzwoń teraz!

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia).

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.