Studia podyplomowe doskonalące

Cel Studiów i czas ich trwania

Podyplomowe studia doskonalące dają możłiwość poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności nauczyciela, ale nie pozwalają na zdobycie dodatkowych kwalifiakcji zawodowych. Czas zajęć jest dostosowany do możliwości osób pracujących. Zajęcia odbywają się piątek późnym popołudniem oraz w soboty. Niedziele zawsze są wolne!

Studia podyplomowe doskonalące Trwają 3 semestry i są prowadzone na następujących kierunkach:

 

  Kadry i płace w zarządzaniu

-   Zarządzanie oświatą

-   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

-   Zarządzanie ochroną środowiska

-   Coaching dla nauczycieli

-   Nowoczesne metody nauczania matematyki

-   Terapia zajęciowa

-   Kreatywne zarządzanie placówkami kultury

  Neurodydaktyka z tutoringiem

 

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

  • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe
  • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
  • ksero dowodu osobistego

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.