Neurodydaktyka z tutoringiem

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych
i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.  

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Moduł neurodydaktyczny
  2. Moduł z tutoringu