Terapia zajęciowa

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Zdrowie a gospodarka
 2. Anatomia , fizjologia i patofizjologia człowieka w terapii zajęciowej
 3. Psychologia i pedagogika w terapii zajęciowej
 4. Planowanie, organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej
 5. Ergoterapia, kulturoterapia, socjoterapia i przyrodoterapia
 6. Terapia zajęciowa w geriatrii i medycynie paliatywnej
 7. Rekreacja, turystyka i skauting oraz sport w terapii zajęciowej
 8. Kinezyterapia w terapii zajęciowej
 9. Ratownictwo medyczne i wodne w terapii zajęciowej
 10. Język migowy w terapii zajęciowej
 11. Praktyka

 

Terapia zajęciowa to kierunek w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i  nauk społecznych. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Kandydat na studia powinien lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić rozmawiać, słuchać i zrozumieć drugą osobę.

 

Podstawowe przedmioty na studiach

- Trening umiejętności interpersonalnych

- Instytucjonalne formy terapii zajęciowej

- Metodyka pracy terapeutycznej z klientami o różnych dysfunkcjach

- Biomedyczne podstawy wiedzy o człowieku

- Terapia zajęciowa w cyklu życia

- Psychologia i profilaktyka uzależnień

- Psychologia i pedagogika w terapii zajęciowej

- Arteterapia

- Muzykoterapia z elementami choreoterapii

- Język migowy w terapii zajęciowej

- Terapia przez literaturę

Po studiach:
Absolwent  może podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej; dziennych domach pomocy społecznej; hospicjach; klubach seniora; oddziałach szpitalnych takich jak: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych; ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego; przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych; świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych; warsztatach terapii zajęciowej; zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych; placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi; pensjonatach; zakładach karnych.