Wydawnictwo

Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Realizuje zadania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne. Publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopismo naukowe „Zarządzanie i Edukacja”. Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego specjalizuje się w podręcznikach akademickich z dziedzin nauki, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych, prowadzonych przez Uczelnie.

 

Autorami ponad 40 tytułów książek, które do tej pory ukazały się nakładem Wydawnictwa, są nie tylko wykładowcy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, ale również pracownicy naukowi z innych ośrodków akademickich, a także doświadczeni praktycy, zajmujący się działalnością dydaktyczną. Na łamach czasopisma naukowego „Zarządzanie i Edukacja” wypowiadają się autorzy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, osoby posiadające ugruntowaną w świecie nauki pozycję, ale także rozpoczynający swoją karierę naukową.

 

Publikowane materiały są wiarygodnym, rzetelnym i efektywnym źródłem informacji i edukacji. Fundamentem funkcjonowania Wydawnictwa jest nie tylko profesjonalizm w spełnianiu oczekiwań współpracowników i studentów, ale przede wszystkim realizowanie misji Uczelni, dla której kluczowe wartości to: rzetelność, wiarygodność, odpowiedzialność, zaufanie i skuteczność w działaniu na rzecz służby nauce, Ojczyźnie i wszechstronnego rozwoju człowieka.


Specjalistyczne wydawnictwo akademickie jest dziś znaczącym obszarem działalności Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Z jednej strony służy studentom, z drugiej - daje możliwość szerszej prezentacji dorobku naukowego pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym. Wydane tytuły zostały wprowadzone do sprzedaży detalicznej.


W ostatnich latach Wydawnictwo odnotowuje stały rozwój, a sukces, w dużej mierze zawdzięcza Autorom, z którymi współpracuje. oraz staraniom, by wydawane przez nie książki prezentowały wysoki poziom edytorski i merytoryczny. Do druku kwalifikowane są prace o wysokim poziomie naukowym i dydaktycznym.


Wydawnictwo wydaje publikacje własne i zlecone. Koszty publikacji własnych ponosi Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Koszty publikacji zleconych ponosi osoba zlecająca, a Wydawnictwo podejmuje się redakcji, składu, opracowania graficznego oraz druku. Praktykowane są formy współpracy oparte na podziale kosztów - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, w kontekście potrzeb Uczelni i jej misji.


Naszym Autorom dziękujemy za współpracę i życzymy sukcesów!

 


Zespół Redakcyjny

 
 

 

Wydawnictwo