Zarządzanie i Edukacja

 

 

Zarządzanie i Edukacja - wpisane na listę wydawnictw punktowanych!
Dwumiesięcznik otrzymał 5 punktów!
 
 
 
„Zarządzanie  i Edukacja” jest czasopismem poświęconym publikowaniu artykułów z zakresu nauk społecznych. Tematyka jest ściśle powiązana z programem kształcenia  w zakresie dziesięciu kierunków studiów, realizowanych na 8 wydziałach naszej  Uczelni. Dominującą rolę pełnią zarządzanie i edukacja. Czasopismo jest otwarte dla Autorów – naszych  pracowników, ale  z reguły ponad 50% publikacji niemal każdego numeru pochodzi od Autorów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).
 
Artykuły drukowane są głównie w języku polskim oraz w językach obcych, preferowanych przez Autorów. W każdym przypadku zachowana zostaje zasada umieszczania w tekście streszczenia (w języku polskim i angielskim) oraz podania w tych językach słów kluczy. Artykuły są recenzowane. Większość z nich stanowi dorobek naukowy nauczycieli akademickich, związanych z niemal wszystkimi czołowymi  uczelniami w Polsce.
 
Czuwająca nad jakością merytoryczną drukowanych materiałów Rada Naukowa, składająca się z uznanych autorytetów polskiego szkolnictwa wyższego i przedstawiciela uczelni zagranicznej oraz redaktor naczelny, kwalifikując nadsyłane artykuły  zwracają też uwagę na zgłaszane potrzeby czytelników, podejmujących trud edukacyjny w różnych formach, często zmuszających do korzystania wyłącznie ze źródeł elektronicznych (np. niepełnosprawnych). Przykładem odpowiedzi na sugestie czytelników – studentów jest  pojawiający się od 2012 roku dział Edukacja prozdrowotna.
 

"Management and Education" is a journal dedicated to the publication of articles in the field of social sciences. Theme is closely related to the education of the ten fields of study, carried out in 8 faculties of our university. But management and education play a dominant role. The journal  is open to authors - our employees, but as a rule, more than 50% of the publication of almost every number comes from the authors of external higher schools (national and international).
 
Articles are mostly printed in Polish and in foreign languages preferred by the authors. In any case, the principle is maintained in the text placement summary (in Polish and English), and in these languages provide key words. Articles are reviewed. Most of them are teachers scientific achievements related to almost all the leading universities in Poland.
 
That keeps the substantive quality of printed materials, the Scientific Council, composed of recognized authorities in Polish higher education and a representative of a foreign university and editor-in-chief, sent items qualifying draw also attention to the expressed needs of readers, making educational effort in various forms, often forcing to use only sources electronic equipment (handicapped people). An example of response to the suggestions of readers - students are appearing from 2012 Health education department.

 
 
 

 

Skład redakcji czasopisma "Zarządzanie i Edukacja"

 


Redaktor naczelny

prof. dr hab. Kazimierz Korab

 

 

Redaktor tematyczny

dr Małgorzata Stawicka

 

 

 Redaktor językowy

mgr Anna Janus

 

 

Sekretarz redakcji

mgr Anna Janus

 


Poszczególne numery "Zarządzania i Edukacji" dotyczyły tematów:
 • Numer 47 (lipiec-sierpień), Warszawa 2006
  Konkurencyjność i przedsiębiorczość, Etyka w biznesie więcej
 • Numer 48 (wrzesień-październik), Warszawa 2006
  Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie finansami, Problematyka społeczna  więcej
 • Numer 49 (listopad-grudzień), Warszawa 2006
  CRM w ujęciu klasycznym, CRM w ujęciu behawioralnym  więcej
 • Numer 50 (styczeń-luty), Warszawa 2007
  Człowiek - Harmonia - Środowisko więcej
 • Numer 51 (marzec-kwiecień), Warszawa 2007
  Dziedzictwo i tożsamość (przestrzeni miejskiej, przestrzeni regionalnej, przedsiębiorstwa) więcej
 • Numer 52 (maj-czerwiec), Warszawa 2007
  Innowacyjność - Konkurencyjność więcej
 • Numer 53/54 (lipiec-październik), Warszawa 2007
  Człowiek - Środowisko - Przedsiębiorstwo więcej
 • Numer 55 (listopad-grudzień), Warszawa 2007
  Konkurencyjność polskiej gospodarki (sektor obronny, sektor mleczarski, sektor energetyczny (część I)  więcej
 • Numer 56 (styczeń-luty), Warszawa 2008
  Konkurencyjność polskiej gospodarki (sektor budownictwa, sektor finansowy, sektor    energetyczny (część II)) więcej
 • Numer 57 (marzec-kwiecień), Warszawa 2008
  Controlling więcej
 • Numer 58 (maj-czerwiec), Warszawa 2008
  Gospodarka przestrzenna oraz materiały z III konferencji naukowej więcej
 • Numer 59/60 (lipiec-październik), Warszawa 2008
  Kapitał ludzki więcej
 • Numer 61 (listopad-grudzień), Warszawa 2008
  Wyzwania pedagogiki na przełomie wieków więcej
 • Numer 62 (styczeń-luty), Warszawa 2009
  Wybrane zagadnienia dotyczące współczesnej rodziny więcej
 • Numer 63 (marzec-kwiecień), Warszawa 2009
  Pięć lat obecności Polski w UE więcej
 • Numer 64/65 (maj-sierpień), Warszawa 2009
  Pięć lat obecności Polski w UE  (cz. II) więcej
 • Numer 66/67 (wrzesień-grudzień), Warszawa 2009
  Zarządzanie nieruchomościami, Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego -  więcej
 • Numer 68/69 (styczeń-kwiecień), Warszawa 2010
  Zarządzanie kapitałem ludzkim, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa więcej
 • Numer 70/71 (maj-sierpień), Warszawa 2010
  Urbanistyka w regionie, Wybrane zagadnienie regionu opolskiego, System oświaty w regionach UE, Wiedza w przedsiębiorstwach w XXI wieku, Ochrona przeciwpowodziowa, Filozofia personalistyczna więcej
 • Numer 72 (wrzesień-grudzień), Warszawa 2010
  Analiza rynku nieruchomości, Innowacyjność regionów, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Znaczenie konfliktów w rozwoju przedsiębiorstwa, Zarządzanie Europejskimi Zgrupowaniami Interesów Gospodarczych, Aktywizacja społeczna - rynek pracy więcej
 • Numer 73 (listopad-grudzień), Warszawa 2010
  Etyka w zarządzaniu, Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym więcej
 • Numer 74/75 (styczeń-kwiecień), Warszawa 2011
  Udoskonalenie informacyjnego zabezpieczenia systemów zarządzania, Ewolucyjne podejście do zarządzania rozwojem biznesu, Optymalizacja podatkowa a nadużycie prawa, Wpływ regulacji rynkowych na konkurencyjność przedsiębiorstw energetycznych, Zarządzanie dywersyfikacją dostaw gazu w Polsce, Szkolnictwo w krajach Unii Europejskiej, Szkoła i jej odpowiedzialność jako środowiska wychowawczego więcej
 • Numer 76/77 (maj-czerwiec/lipiec-sierpień), Warszawa 2011
  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Pomiar zachowań społecznie odpowiedzialnych, Rynki kapitałowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych, Ceny transferowe jako innowacja procesowa więcej
 • Numer 78 (wrzesień-październik), Warszawa 2011
  Sterowanie zapasami, kreowanie lojalności klientów, Skuteczne ograniczanie rozwoju sytuacji kryzysowych, Pracownicy jako obszar społecznej odpowiedzialności organizacji, Rynek pracy w programach i regulacjach Unii Europejskiej, Rolnictwo przyjazne środowisku, Przyszłość rozwoju społeczno-gospodarczego więcej
 • Numer 79 (listopad-grudzień), Warszawa 2011
  Nauczanie przez projekty, Perspektywy mobilności edukacyjnej, Japońskie zarządzanie kapitałem ludzkim, Mapa wiedzy BIOZ, Zaufanie - interdyscyplinarny aspekt współczesnego zarządzania więcej
 • Numer 80 (styczeń-luty), Warszawa 2012
  Zarządzanie ptrzedsiębiorstwem, Zarządzanie finansami, Prawo i etyka w zarządzaniu więcej
 • Numer 81 (marzec-kwiecień), Warszawa 2012
  Zarządzanie służbą zdrowia, Edukacja prozdrowotna, Nowe ścieżki edukacyjne w kontekście przemian gospodarczych i społecznych więcej
 • Numer 82 (maj-czerwiec), Warszawa 2012
  Innowacyjne zarządzanie gospodarką szczebla regionalnego, państwowego i unijnego, Efektywne wspomaganie procesu dydaktycznego, Rewitalizacja przestrzeni publicznej i troska o jej atrakcyjność więcej
 • Numer 83 (lipiec-sierpień), Warszawa 2012
  Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie finansami więcej
 • Numer 84 (wrzesień-październik), Warszawa 2012
  Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie służbą zdrowia, Edukacja społeczna więcej
 • Numer 85 (listopad-grudzień), Warszawa 2012
  Zarządzanie Finansami, Edukacja prozdrowotna, Edukacja społeczna więcej
 • Numer 86 (styczeń-luty), Warszawa 2013
  Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie ochroną środowiska, Edukacja społeczna: etyka-filozofia-polityka-oświata więcej
 • Numer 87 (marzec-kwiecień), Warszawa 2013
  Zarządzanie nieruchomościami, Metody skutecznego zarządzania, Zarządzanie ochroną środowiska, Edukacja społeczna więcej
 • Numer 88 (maj-czerwiec), Warszawa 2013
  Instrumenty skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie finansami, Edukacja społeczna więcej
 • Numer 89 (lipiec-sierpień), Warszawa 2013
  Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Edukacja społeczna więcej

 

Wydawnictwo