Opis specjalności

Specjalność Resocjalizacji z penitencjarystyką stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby rynku pracy w zakresie specjalistów (w tym opiekunów, wychowawców i funkcjonariuszy służby mundurowych) przygotowanych do pracy z osobami zagrożonymi wykolejeniem społecznym, także z osobami w zakładach karnych, poprawczych, objętych systemem monitoringu elektronicznego lub nadzorem kuratora sądowego.

W trakcie nauki Student poznaje przyczyny niedostosowania społecznego, demoralizacji i zjawisk dewiacyjnych, prowadzących do przestępstw (kryminologia), poznaje też cele i funkcje kary (penologia), zasady efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych (penitencjarystyka), a także podstawy skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, zapobiegających destrukcyjnym wpływom środowiska u osób niedostosowanych społecznie (psychologia penitencjarna). Studia przygotowują do realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych, które mają na celu korektę zachowań i postaw osób niedostosowanych społecznie.

 

 

Kandydaci

Kandydat na studia Resocjalizacji z penitencjarystyką powinien cechować się chęcią pomocy innym, empatią, odpowiedzialnością za swoje działania, rozwagą, opanowaniem i cierpliwością. Ponadto każdy kandydat na studia pedagogiczne powinien być osobą godną zaufania, wykazywać cechy szlachetności i uczciwości oraz reprezentować wszystkie fundamentalne wartości.

 

 

Czas trwania studiów

Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

 

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje

Studia przekazują podstawową wiedzę na temat pedagogiki, resocjalizacji i penitencjarystyki. Kończą się uzyskaniem stopnia licencjata pedagogiki w zakresie Resocjalizacji z penitencjarystyką. Uzyskane kompetencje pozwalają na zatrudnienie w wielu instytucjach, chociaż niektóre z nich wymagają dodatkowych uprawnień (ukończenia kursów specjalistycznych), które określone są przepisami branżowymi.

 

 

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia

Absolwent po studiach będzie mógł pracować w placówkach opieki całkowitej, w placówkach opieki częściowej, placówkach szkolnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, domach samotnej matki, w ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, a także w administracji państwowej, samorządowej, jak też będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień, określonych przepisami branżowymi, absolwent może podjąć zatrudnienie w:

  • placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych (zakłady karne, zakłady wychowawcze i poprawcze, zespoły kuratorskiej służby sądowej),
  • policji, straży granicznej, straży miejskiej,
  • instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym (w tym w ośrodkach wsparcia rodziny),
  • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
  • w domach dziecka i poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym, a także w innych instytucjach rządowych i pozarządowych.

 

 

Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku Resocjalizacja z penitencjarystyką obejmuje przedmioty z różnych dyscyplin wiedzy. Przewidziane są trzy obszary kształcenia: interdyscyplinarny obszar kierunkowy (pedagogiczny, psychologiczny, socjologiczny), obszar umiejętności komunikacyjnych oraz moduł specjalizacyjny (resocjalizacyjno-penitencjarystyczny). Wśród kluczowych przedmiotów specjalizacyjnych należy wymienić: Pedagogika resocjalizacyjna, Ewolucja i struktura przestępczości w Polsce, Organizacja i zasady działania kurateli sądowej, Organizacja więziennictwa polskiego, Metodyka pracy kuratora rodzinnego, Metodyka pracy penitencjarnej, Resocjalizacja przestępców seksualnych, Pedagogika prewencji kryminalnej, Psychologia penitencjarna, Wprowadzenie do prawa rodzinnego, Podstawowe zasady prawa karnego.

 

 

Praktyki

Praktyki zawodowe w ramach specjalności Resocjalizacji z penitencjarystyką realizowane są w placówkach resocjalizacyjnych lub w jednostkach penitencjarnych.

 

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu specjalności Resocjalizacja z penitencjarystyką Absolwent będzie posiadał umiejętności pracy z osobami, które weszły w konflikt z prawem bądź są zagrożone nieprzystosowaniem społecznym. Będzie realizował działania profilaktyczne, prewencyjne i wychowawcze w różnych typach środowisk oraz w różnych instytucjach wychowawczych i poprawczych. Ponadto Absolwent wykazuje się umiejętnościami praktycznymi wspomagającymi pracę z osobami w różnym wieku, które mają trudności w przystosowaniu się do otoczenia. Jest to osoba, która potrafi kreatywnie i twórczo adaptować się do standardów krajów zachodniej demokracji, a równocześnie potrafi pielęgnować i rozwijać te wartości kultury i ładu społecznego, które są dziedzictwem polskiej tradycji kulturowej, społecznej i religijnej. To osoba, która troszczy się o integralny rozwój człowieka.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie specjalności: Resocjalizacja z penitencjarystyką i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

Dalsze możliwości rozwoju

Zdobycie uprawnień według Polskiej Normy Kwalifikacji na poziomie 6. (licencjackim) uprawnia do kontynuacji nauki na poziomie 7., kończącym się zazwyczaj otrzymaniem stopnia magistra. Kontynuacja możliwa jest zawsze w zakresie specjalności Resocjalizacja z penitencjarystyką, jak też specjalności pokrewnej lub innej specjalności pedagogicznej, czasami z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych. Zarówno po studiach I stopnia (poziom 6), jak też po studiach II stopnia (poziom 7) można uczestniczyć w studiach podyplomowych. Szczegółowe warunki przyjmowania na studia podyplomowe określają zasady przyjęć na poszczególne kierunki, Ponadto ukończenie studiów I stopnia stwarza możliwość uczestnictwa w wielu kursach związanych z zadaniami resocjalizacji i penitencjarystyki oraz innych kursach branżowych lub specjalistycznych.

 

 

Stypendia i opłaty za studia

Szczegółowe informacje o stypendiach i opłatach za studia można uzyskać na stronie: link.

 

 

Harmonogram zajęć (zjazdy)

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie - w piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.