Efektywne praktyki pedagogiczne – platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli

 

Projekt zrealizowany 

„Efektywne praktyki pedagogiczne – platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli”


Projekt „Efektywne praktyki pedagogiczne – platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli” realizowany przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie przy udziale Partnera Gminy Miejskiej Kraków jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.03.03.02-00-100/10-00.


Projekt został zatwierdzony do wdrożenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości praktyk pedagogicznych w sferze merytoryczno – organizacyjnej, realizowanych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków pedagogicznych w województwie małopolskim w latach 2011 – 2014 poprzez efektywne kształcenie nową metodą praktyk..

W trakcie realizacji projektu, będziemy dążyć do zwiększenia atrakcyjności praktyk pedagogicznych poprzez unowocześnienie i wzbogacenie sfery merytorycznej oraz technicznej. Rozwinięcie kompetencji nauczycielskich wśród studentów nastąpi poprzez warsztaty oraz poznanie specyficznych metod i form pracy w odmiennych typach placówek, w ramach realizacji praktyk hospitacyjnych i ciągłych.

Odbiorcy projektu

  • studenci II i III roku kierunku pedagogika studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia z województwa małopolskiego
  • opiekunowie praktyk w placówkach w ramach praktyk hospitacyjnych i ciągłych
  • szkoły i placówki, w których realizowane będą praktyki


Miejce realizacji projektu


Praktyki pedagogiczne w czasie trwania projektu realizowane będą w placówkach oświatowo-wychowawczych położonych na terenie województwa małopolskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego a Gminą Miejską Kraków.

Zasady rekrutacji

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowani zostaną studenci z najwyższą liczbą punktów wg zasady:

 

  • studenci ze średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego powyżej 4,0 - 3 pkt
  • studenci ze średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego od 3,0 do 3,99 - 1 pkt
  • mężczyźni - 4 pkt
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem będzie zbadanie motywacji kandydatów do zwiększenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z uczniem - od 1 do 5 pkt


Po zakończeniu rekrutacji ustalona zostanie lista osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa. W razie wolnych miejsc przyjęci zostaną inni chętni studenci ww. kierunków. Rekrutacja prowadzona będzie dla trzech kolejnych roczników.
Opiekunowie praktyk w placówkach biorących udział w projekcie, wytypowani zostaną przez Dyrektora placówki w oparciu o poniższe kryteria i zaakceptowani przez Komisją ds. praktyk:

 

  • ukończenie studiów II stopnia zgodnych z przedmiotem praktyk
  • posiadanie statusu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

 

 

Pobierz: