Duchowość dziecka

Lidia Marszałek

 

"Duchowność dziecka"

 

Książka „Duchowość dziecka” odwołuje się do zagadnień związanych z tematyką duchowości człowieka jako istotnego wymiaru jego życia. Nakłania do dokonania zmiany myślenia o naturze dziecka i wyzwolenia się pedagogów spod władzy tradycyjnych teorii w tym zakresie. Przekonuje, że pedagogika i pedagogia przedszkolna zmierzając w kierunku rzeczywistego wspierania integralnego rozwoju dziecka wymaga weryfikacji wiedzy o dziecięcej naturze i wskazania obszarów i sposobów działania dziecka w jego duchowym wymiarze egzystencji.


Nauki społeczne i humanistyczne, a wśród nich psychologia, socjologia i pedagogika, przyjąwszy własny punkt widzenia, język i metodologię, próbują włączyć duchowość w całokształt swojej wiedzy o człowieku oraz sposoby jej praktycznej aplikacji w indywidualnym i społecznym wymiarze jego życia. Według Autorki to pedagogika jako nauka wyrastająca z tradycji nauk humanistycznych, wykazując silne powiązania z filozofią i zajmując się holistycznie ujmowanym człowiekiem w procesie jego rozwoju i wychowania wydaje się przynosić najbogatsze analizy i odniesienia do duchowości człowieka w jego indywidualnej perspektywie. U podłoża każdego systemu pedagogicznego leży bowiem zawsze „jakaś” koncepcja człowieka, wskazująca antropologiczne, ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne uwarunkowania sposobu rozumienia jego natury. Kieruje ona – poprzez pryzmat własnych założeń – naukową refleksję pedagogiki w stronę człowieka, wskazując istotę, wymiary i sposoby jego funkcjonowania w świecie, tym samym stając się podstawą do znajdowania trafnych dróg konstruowania celów, zasad, sposobów i samego procesu wychowania.


Książka znakomita nie tylko dla pedagogów – polecamy ją wszystkim, którym bliska jest tematyka rozwoju dziecka -  przede wszystkim rodzicom i wychowawcom.

 

Wydawnictwo