Podstawy zarządzania projektami

Spis treści        

Wstęp
1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka
1.1 Przesłanki rozwoju wiedzy o zarządzaniu projektami
1.2 Projekt jako rodzaj działania zorganizowanego
1.2.1 Definicja projektu
1.2.2 Interesariusze projektu
1.2.3 Podstawowe parametry projektu
1.3 Rodzaje projektów i korzystanie z wiedzy o zarządzaniu projektami
1.3.1 Kategorie projektów
1.3.2 Specyfika zarządzania różnymi kategoriami projektów
2. Cykl życia projektu jako podstawa metodyk zarządzania projektem
2.1 Klasyczne ujęcie cyklu życia projektu
2.2 Cykl życia projektu budowlanego
2.3 Cykl życia projektów dotyczących innowacji                                     
2.4 Cykl życia projektu doradczego  
2.5 Cykle życia projektu informatycznego
2.6 Koncepcja PCM
2.7 Reasumpcja
3 Strategiczna ocena projektu
3.1 Podstawy strategicznej oceny projektu
3.2 Wybór momentu dokonywania strategicznej oceny projektu
3.3 Kryteria strategicznej oceny projektu
3.4 Formy strategicznej oceny projektu
3.5 Ogólny model strategicznej oceny projektu
4 Mierniki strategicznej oceny projektu
4.1 Systematyzacja narzędzi strategicznej oceny projektu
4.2 Wskaźniki efektywności zbudowane w oparciu o miary pieniężne
4.3 Wskaźniki korzystności stosowane w strategicznej analizie projektu
4.3.1 Przesłanki analizy kosztów i korzyści
4.3.2 Optimum Pareto
4.3.3 Nadwyżka konsumenta i nadwyżka producenta
4.3.4 Przykłady efektów zewnętrznych
4.3.5 Forma  wskaźników korzystności
4.3.6 Podsumowanie
4.4 Zastosowanie miar agregatowych w strategicznej ocenie projektów
4.5 Kryteria doboru wskaźników do specyfiki  ocenianego projektu
4.5.1 Dylematy doboru wskaźników oceny
4.5.2 Dylematy wyboru miedzy pojemnością informacyjną wskaźnika a jego miarodajnością
4.5.3 Dylematy wyboru miedzy racjonalizacją kosztów pomiaru a zbieżnością zawartości informacyjnej wskaźnika z potrzebami
4.6 Biznesowe uwarunkowania dokonywania strategicznej oceny projektów
5 Zarządzanie zakresem projektu
5.1 Strukturyzacja zagadnienia projektowego
5.2 Koncepcja struktury podziału pracy
5.3 Metodyka HIPO
5.4 Macierz logiczna
5.5 Podsumowanie
6 Zarządzanie czasem w projekcie
6.1 Podstawy zarządzania czasem
6.2 Techniki harmonogramowania
6.2.1 Określenie kolejności działań w projekcie – diagram następstw
6.2.2 Zasady budowy sieci działań– diagram strzałkowy
6.3 Szacowanie zasobów działań
6.4 Szacowanie czasu trwania działań
6.5 Tworzenie harmonogramu
7. Zarządzanie jakością w projekcie
7.1. Podstawy zarządzania jakością w projekcie
7.2. Zarządzanie jakością na przykładzie  metodyki PRINCE2
7.2.1. Założenia modelu zarządzania jakością
7.2.2. Planowanie jakości
7.2.3. Kontrola jakości
7.3. Techniki i narzędzia zarządzania jakością w projekcie
8 Zarządzanie kosztami  projektu
8.1 Czynniki kształtujące koszty projektu
8.2 Dokładność szacowania kosztów
8.3 Sposoby ewidencjonowania kosztów projektów
8.4 Źródła danych o kosztach projektu
8.5 Budżet jako podstawa zarządzania kosztami
8.5.1 Struktura budżetu projektu
8.5.2 Formy powiązania budżetu projektu z budżetem jednostki realizującej projekt
8.5.3 Sposoby tworzenia budżetu projektu
8.6 Racjonalizacja kosztów projektu
8.6.1 Rodzaje przedsięwzięć racjonalizujących koszty
8.6.2 Racjonalizacja kosztów poprzez zarządzanie rezerwami czasu
8.6.3 Racjonalizacja kosztów poprzez koncentrację zasobów
8.7 Kontrola wykonania budżetu
9 Ryzyko dla projektu
9.1 Pojęcie ryzyka
9.2 Konieczność uwzględniania ryzyka w zarządzaniu projektami
9.3 Proces zarządzania ryzykiem
9.4 Planowanie zarządzania ryzykiem
9.5 Identyfikacja ryzyka
9.6 Analiza ryzyka
9.6.1 Podstawy analizy ryzyka
9.6.2 Zastosowanie analizy wrażliwości w analizie ryzyka dla projektu
9.6.3 Zastosowanie technik sieciowych do analizy ryzyka
9.7 Metody reagowania na ryzyko
9.8 Dokumentowanie i monitorowanie ryzyka
10 Formy organizacyjne zarządzania projektem
10.1 Kryteria wyodrębniania ogniwa organizacyjnego kierującego  projektem
10.2 Formy organizacyjne zarządzania projektami
10.3 Biuro zarządzania projektami
10.4 Struktura a kultura
11 Kierowanie ludźmi w projekcie
11.1 Uwarunkowania kierowania zespołem projektowym
11.2 Główne role organizacyjne w systemie kierowania projektem
11.3 Warunki sprawnego kierowania zespołem projektowym
11.3.1 Proces budowania zespołu
1.3.2 Wsparcie ogniw liniowych i funkcjonalnych
11.3.3 System informacyjny zarządzania projektem
11.3.4 Psychospołeczne aspekty kierowania zespołem projektowym
11.3.5 Rekomendacje praktyczne
12 Zarządzanie portfelem projektów
12.1 Cele, przedmiot i struktura  zarządzania portfelem projektów
12.2 Moduł tworzenia strategii portfela
12.3 Moduł strategicznej oceny projektu
12.4 Moduł nadawania priorytetów
12.5 Moduł selekcji i monitorowania
12.6 Budżet jako podstawa tworzenia portfela projektów
12.7 Narzędzia budowy strategii portfelowej
12.7.1 Podział narzędzi kształtowania portfela projektów
12.7.2 Wskaźniki finansowe
12.7.3 Model zgodności strategicznej
12.7.4 Diagramy pęcherzykowe
12.7.5 Modele punktowe
12.7.6 Listy kontrolne
12.7.7 Przydatność różnych narzędzi do budowy portfela projektów
12.8 Ogólny model decyzji portfelowych
13 Standardy metodyczne oraz narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami
13.1 Wprowadzenie ogólne
13.2 Metodyki zarządzania projektami
13.2.1 Metodyka PMBOK
13.2.1.1 Geneza metodyki
13.2.1.2 Struktura podręcznika
13.2.1.3 Główne dokumenty projektu
13.2.2 Metodyka PRINCE2
13.2.2.1 Podstawy metodyki
13.2.2.2 Procesy wyróżnione w metodyce
13.2.2.3 Komponenty wyróżnione w metodyce
13.2.2.4 Zasady praktyczne
13.2.3 Norma  ISO 10006
13.2.4 Nowe koncepcje zarządzania projektami
13.3 Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami
13.3.1 Wprowadzenie
13.3.2 Wyspecjalizowane programy dziedzinowe
13.3.2.1 Programy wspierające funkcję planowania
13.3.2.2 Programy wspierające funkcję kosztorysowania
13.3.2.3 Programy wspomagające kierowanie zespołem projektowym
13.3.3 Programy ogólnego wsparcia zarządzania projektami
13.4 Podsumowanie
Indeks rzeczowy
Bibliografia

Wydawnictwo