Zarządzanie i Edukacja nr 72

Spis treści ZiE nr 72

 

Rozprawy i artykuły
Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej

 • Wiesław Baran, Jan Żmuda - Opolski rynek nieruchomości mieszkaniowych
 • Mirosław Wiatkowski, Barbara Wiatkowska - Wybrane aspekty ochrony przeciwpowodziowej w zagospodarowaniu przestrzennym zlewni i dolin rzecznych (na przykładzie województwa opolskiego)
 • Andrzej Muczyński, Anna Deptuła - Zastosowanie metody analizy tows/swot w zarządzaniu nie-ruchomościami
 • Bożena Kaczmarska, Artur Maciąg - Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów

Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania

 • Cezary Szyjko - Zarządzanie Europejskimi Zgrupowaniami Interesów Gos-podarczych w świetle nowego paradygmatu integracji regionalnej
 • Grażyna Siemczuk, Piotr F. Borowski - Znaczenie konfliktów w rozwoju przedsiębiorstwa i metody ich rozwiązywania
 • Mariusz Opaliński - Public relations jako filozofia komunikacji z otoczeniem firmy społecznie odpowiedzialnej
 • Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka - Pracownicy jako interesariusze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – wyniki badań pilotażowych
 • Bogdan Miedziński - Strategiczna ocena projektu

 

Varia

 • Tadeusz Iwanek - Wybrane aspekty życia po utracie pracy
 • Maria Huchrak - Aktywizacja społeczna – szanse i zagrożenia
 • Jan Szafraniec - Osobowość Bogdana Jańskiego w świetle teorii dezintegracji pozytywnej

 

 

 

Czsopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

 

Errata
 

Wydawnictwo